,

Bewoners Rotterdam-Ommoord bezoeken aardwarmte-installatie Warmoeziersweg

info avond 3 november

Informatieavond aan de Warmoeziersweg

Afgelopen week brachten 26 inwoners van Rotterdam-Ommoord, aangevuld met bewoners van de Rottekade in Bergschenhoek en Oud Verlaat, een bezoek aan de aardwarmte-installatie van Wayland Energy in Bergschenhoek. Zij kregen uitleg over de totstandkoming van een aardwarmteproject, de aardwarmtetechnologie en het effect van aardwarmtewinning op de omgeving.
Medewerkers van Wayland Energy en de gemeenten Lansingerland en Rotterdam beantwoordden vragen in een tent voor het installatie-gebouw. Daarnaast kregen bezoekers in kleine groepen een uitgebreide rondleiding over de installatie.

Vragen over winningsplan
Wayland Energy had de bewoners uitgenodigd na vragen over het nieuwe aardwarmteproject in Bergschenhoek, dat duurzame warmte gaat leveren aan de omliggende kassen. De nieuwe locatie aan de Schreyrackseweg ligt hemelsbreed zo’n 2,5 km van de wijk Ommoord. Afgelopen zomer ontvingen ruim 10.000 bewoners in het gebied een bericht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hierin stond het concept-besluit om in te stemmen met het winningsplan van het project aan de Schreyracksweg. In het winningsplan zijn veel gegevens over de aardwarmtewinning bijeengebracht. Na de aankondiging had een aantal bewoners behoefte aan meer informatie en uitleg. Tijdens de bijeenkomst in Bergschenhoek op 3 november jl. zijn tal van vragen beantwoord en konden deskundigen daarbij zorgen -zoals over het effect op de bodem in de omgeving- wegnemen.

Informatieavond -gemeente Rotterdam

Uitleg in de tent bij de installatie

Warmtenet met aardwarmte
De uitgebreide rondleiding over de installatie bleek een eyeopener. “Heel interessant”, reageerden diverse bezoekers. “Wat ziet het er hier schoon uit”, merkte een ander op. Enkele Ommoorders gaven aan graag in de toekomst op een warmtenet met aardwarmte te worden aangesloten, nu gemeenten nieuwe warmtenetten willen ontwikkelen om wijken aardgasvrij te maken.

 

Wayland Energy treedt toe tot samenwerkende aardwarmte-operators

Wayland Energy BV heeft zich aangesloten bij de Coöperatie Aardwarmtebeheer Nederland (CABN). Binnen deze samenwerking delen aardwarmte-operators in Zuid-Holland kennis, personeel en materialen voor beheer, onderhoud en data-analyse. Vanuit het collectief kunnen de leden personeel voor visuele inspecties of klein onderhoud uitwisselen en materialen uitlenen. Ook worden voor de aangesloten leden veiligheid, gezondheid en milieu (VGM)-zorgsystemen opgesteld volgens het protocol van Geothermie Nederland.

De samenwerking draagt bij aan een duurzame en veilige aardwarmtewinning. “De opgedane kennis wordt voor 100% gedeeld en daar hebben alle aardwarmte-installaties baat bij”, zegt Willem van der Voort, voorzitter van CABN. Hij is verheugd over de toetreding van Wayland Energy tot ABN. “De kennis van Wayland Energy zorgt voor een nog sterker collectief.”

Coöperatie Aardwarmtebeheer Nederland is gestart als een samenwerking van drie aardwarmteprojecten in het Westland, Aardwarmte Vogelaer, Geopower Oudcamp en Greenwell Westland. Daar zijn twee leden uit het Oostland bijgekomen, Ammerlaan Geothermie en Wayland Energy.

Meer informatie op de website van CABN

,

Update werkzaamheden Schreyrackseweg

De eerste werkzaamheden aan de Schreyrackseweg in Bergschenhoek zijn begonnen.

Afgelopen week is de kas gedemonteerd en afgevoerd. Vanaf november start de aanleg van de mijnbouwvloer (boorvloer) en volgt de verdere inrichting van het bouwterrein.

,

Start werkzaamheden Schreyrackseweg

Wayland Energy heeft een definitieve omgevingsvergunning van het ministerie van EZK voor de aanleg van een aardwarmte-installatie aan de Schreyrackseweg 17 in Bergschenhoek. Dit geeft ons de mogelijkheid om te starten met de bouw. De eerste zichtbare activiteit is de sloop van kassen aan de Schreyrackseweg 17. De sloopwerkzaamheden beginnen in oktober a.s. en duren ongeveer een maand. In november begint Wayland Energy met de aanleg van de mijnbouwvloer (boorvloer) en volgt de verdere inrichting van het bouwterrein. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting enkele maanden in beslag nemen.  Komende maanden zal in de naaste omgeving extra vrachtverkeer zijn voor aan- en afvoer van materialen. Deze werkzaamheden vinden overdag plaats. Waar nodig neemt onze uitvoerder extra maatregelen om eventuele overlast te beperken.

,

Wayland Energy wil Leidse regio gaan voorzien van duurzame lokale aardwarmte

Wayland Energy bv. heeft eind augustus een opsporingsvergunning voor geothermie (aardwarmte) gekregen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Hiermee gaat het bedrijf nader onderzoeken op welke wijze aardwarmte in de Leidse regio het beste gewonnen kan worden. Bij de beoordeling van de vergunning is gekeken of Wayland Energy in staat is om aardwarmte op een veilige, verantwoorde en efficiënte wijze op te sporen en te produceren. “We zijn blij dat we in Leiden aan de slag kunnen gaan”, zegt projectleider Saskia Hagedoorn van Wayland Energy. “Met deze opsporingsvergunning kunnen we onze uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van geothermie ook gaan inzetten om Leiden van duurzame warmte te voorzien.”

Behalve Wayland Energy hebben nog drie andere bedrijven een opsporingsvergunning ontvangen van het ministerie van EZK voor een ander deel van de regio. Aardwarmte is duurzame warmte die uit de diepe ondergrond wordt gehaald. Het kan in de Leidse regio een goed alternatief zijn voor aardgas voor het verwarmen van huizen en gebouwen.

 

Ervaren projectleider
Saskia Hagedoorn (41) is aangetrokken om leiding te geven aan het Leidse aardwarmteproject vanwege haar uitgebreide ervaring in de aardwarmtesector. Bij waterbedrijf Brabant Water heeft zij een bedrijf opgericht voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van aardwarmte-installaties, Hydreco Geomec genaamd. Afgelopen jaren is dit bedrijf onder haar leiding uitgebouwd tot een grote geothermie-operator die zowel actief is in de glastuinbouw als de gebouwde omgeving. Zij heeft zich onder andere beziggehouden met projectontwikkeling, omgevingsmanagement en het aansturen van professionals. “Mijn ervaring met projectontwikkeling in de gebouwde omgeving, in het bijzonder met de aardwarmtebron aan de Leyweg in Den Haag, ga ik bij het project in Leiden inzetten.”

Saskia Hagedoorn

 

Werkzaamheden
Er staat Wayland Energy flink wat werk te wachten. “We zijn bezig om samen met geologische experts de ondergrond in detail in kaart te brengen om zo de optimale locatie voor de toekomstige putten te bepalen. En in nauwe samenwerking met de gemeente bekijken we welke bovengrondse locatie het meest geschikt is voor een aardwarmte- installatie”, zegt Hagedoorn. “We gaan als volgende stap in het project een aanvraag doen voor een SDE++-subsidie voor de productie van hernieuwbare energie. Na toekenning hiervan werken we een concreet warmteaanbod uit.”

 

Aansluiting op warmtenet
Wayland Energy richt zich in eerste instantie op één bovengrondse locatie, waar twee aardwarmte-doubletten kunnen worden gerealiseerd. Deze aardwarmte-installatie zou het bestaande Leidse warmtenet, geëxploiteerd door Vattenfall, grotendeels van duurzame warmte kunnen voorzien. Op dit warmtenet zijn ongeveer 13.000 woningen in de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest aangesloten. Hagedoorn: “Met de beproefde aardwarmtewinningstechnologie kunnen we binnen enkele jaren duurzame lokale warmte leveren tegen een aantrekkelijke prijs.”

De betrokken gemeenten, waaronder Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Katwijk, hebben eind augustus het onderzoek naar aardwarmte in de regio Leiden bekendgemaakt. Zij beschouwen aardwarmte als een kans om voor de Leidse regio een robuust en duurzaam warmtesysteem te creëren dat niet afhankelijk is van aardgas.

 

Ambitie
Wayland Energy heeft een operationele aardwarmte-installatie in Bergschenhoek die de glastuinbouw van hernieuwbare warmte voorziet. De aanleg van een tweede installatie in Bergschenhoek vindt dit najaar plaats. Daarnaast zijn er voorbereidingen voor een installatie in Berkel en Rodenrijs. Wayland Energy heeft de ambitie om behalve het kassengebied ook woonwijken van hernieuwbare warmte te voorzien. Het warmtebedrijf hoopt in Pijnacker-Nootdorp warmte te kunnen gaan produceren voor 1.400 woningen. Ook participeert Wayland Energy in de plannen voor een regionaal warmtenet in de regio Oostland. “Het initiatief in de Leidse regio draagt bij aan een duurzaam, robuust en betaalbaar warmtesysteem. Samen met de gemeentes, inwoners en andere stakeholders gaan we de komende tijd aan de gang om dit project verder vorm te geven”, aldus Saskia Hagedoorn.

 

Procedure
Het Ministerie van EZK heeft bij de beoordeling van de aanvraag voor de opsporingsvergunning advies ingewonnen van onder andere het Hoogheemraadschap van Rijnland, drinkwaterbedrijf Dunea en de gemeenten in de regio. Op basis van de opsporingsvergunning mag Wayland nog geen aardwarmte winnen. De vergunning is een alleenrecht om specifieke plekken op te sporen waar winning in de toekomst mogelijk is. Omwonenden en andere belanghebbenden worden op verschillende momenten betrokken om hun mening over het aardwarmte-initiatief in te brengen. Ook kunnen bewoners en bedrijven bij de vergunningen die hierna nog nodig zijn, zoals de omgevingsvergunning, reacties geven en eventueel bezwaar maken.

Als de ondergrond geschikt blijkt kan Wayland Energy binnen enkele jaren een zogenaamde startvergunning aanvragen bij het ministerie van EZK. Als de startvergunning is ontvangen, kan geboord worden naar aardwarmte.

 

Meer weten over aardwarmte? Kijk op Veelgestelde vragen of www.allesoveraardwarmte.nl

,

Onderhoud Aardwarmte-installatie Warmoeziersweg

Afgelopen week heeft Wayland Energy groot onderhoud uitgevoerd aan de aardwarmte-installatie aan de Warmoeziersweg in Bergschenhoek. Specialisten van Veegeo hebben de werkzaamheden begeleid.

Voor het eerst sinds de start van de warmtelevering in 2018 is hierbij de ESP (bronpomp) naar boven gehaald. Maar om te beginnen moesten eerst de leidingen en afsluiters van de productieput worden verwijderd. Vervolgens zijn de delen van de productiepijp stuk voor stuk uit elkaar geschroefd en verwijderd. Hierna kon de ESP vanaf een diepte van 600 meter naar boven worden getrokken voor een uitgebreide inspectie. Plantmanager Gerben de Jong: “We stelden vast dat de pomp er nog als nieuw uitzag.”

Vervolgens zijn met behulp van (ultra)sonar controlemetingen uitgevoerd in beide 2.000 m diepe aardwarmteputten. Een risico bij aardwarmtewinning is roestvorming in de buizen die kan leiden tot een verlies aan wanddikte. Uit de metingen bleek dat de wanddikte van de putten in drie jaar tijd met slechts 0,1 mm is afgenomen tot 12,9 mm (de oorspronkelijke wanddikte bedraagt 13mm). Hierdoor kan ook de komende jaren de warmteproductie zeer veilig plaatsvinden. Na de metingen en de onderhoudsbeurt is de ESP weer de put ingegaan. Nadat de elektrische aansturing is getest en ingeregeld, is na een week de aardwarmteproductie weer opgestart.

In totaal hebben 40 mensen 6 dagen gewerkt aan het groot onderhoud. Dankzij deze grondige actie kan de installatie weer onbezorgd warmte blijven produceren.

ESP bronpomp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven halen van de ESP (bronpomp)

,

Akkoord winningsplan Bergschenhoek Schreyrackseweg

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is akkoord met het winningsplan van Wayland Energy voor een nieuw aardwarmtedoublet aan de Schreyrackseweg in Bergschenhoek. Het project Bergschenhoek Schreyrackseweg, bij het ministerie bekend als ‘Lansingerland II’, is eerder dit jaar al aangekondigd. Het ontwerp-instemmingsbesluit, waartegen nog zienswijzen ingediend kunnen worden, ligt sinds vrijdag 13 augustus 2021 ter inzage.

De aardwarmte-installatie bestaat uit een productieput en een injectieput met daartussen een ontgasser, gasverwerkingsinstallaties en een aardwarmtecentrale met filters en warmtewisselaars, waar warmte wordt onttrokken aan het geproduceerde water. Adviezen van TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad zijn al opgevraagd en in het ontwerpinstemmingsbesluit meegenomen.

De plannen zijn hier in te zien. 

Speciale situatie bestaand actief doublet
Later dit jaar publiceert het ministerie ook een ontwerpbesluit op het winningsplan van de aardwarmte-installatie in aan de Warmoeziersweg in Bergschenhoek. De aardwarmte-installatie aan de Warmoeziersweg is de eerste aardwarmte-installatie van Wayland Energy welke actief is. In het verleden zijn er voor dergelijke aardwarmtesystemen wel winningsvergunningen en omgevingsvergunningen afgegeven, maar was er vaak nog niet ingestemd met een winningsplan. De aardwarmte-installatie aan de Warmoerziersweg was daar een van.

Meer hierover is te lezen om mijnbouwvergunningen.nl.

 

Wilt u meer weten over het project Schreyrackseweg Bergschenhoek? Klik hier voor de project informatie.

,

Inspectie aardwarmteput Bergschenhoek

Wayland Energy heeft de eerste aardwarmtebron in Bergschenhoek al weer 3 jaar in gebruik. Sindsdien zijn er enkele miljoenen kuub water opgepompt, afgekoeld en weer terug geïnjecteerd in de bodem. 

 

Zoals elke installatie moeten aardwarmte-installaties ook geïnspecteerd en onderhouden worden. Eind augustus staat dit gepland voor de aardwarmte-installatie in Bergschenhoek. De werkzaamheden nemen naar verwachting een week in beslag.

Tijdens de inspectie wordt de staat van de aardwarmteputten uitgebreid gecontroleerd. Hierbij wordt eerst de dompelpomp uit de put gehaald en vervolgens wordt met behulp van een sonar het interne profiel gemeten van de 2000 meter diepe putten. De inspectie wordt zowel uitgevoerd in de productieput als in de injectieput. Zodra de metingen zijn verricht en data verzameld zijn, worden er eventueel reparaties uitgevoerd. Daarna wordt de dompelpomp weer geïnstalleerd en kan de aardwarmte-installatie weer opstarten.

,

Geothermie Nederland overhandigt Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

Afgelopen donderdag overhandigde Geothermie Nederland de Industriestandaard aan SodM.  Januari 2021 hebben de leden van Geothermie Nederland (waaronder Wayland Energy) unaniem ingestemd met de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp. Met de instemming is de Industriestandaard van kracht voor alle nieuwe putontwerpen vanaf 2021. 

Het afgelopen jaar heeft een multidisciplinair team van specialisten op het gebied van putontwerp gewerkt aan de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp. In deze standaard is meer dan 10 jaar ervaring met geothermieputten verwerkt. De ervaring en de recent doorgevoerde innovaties vormen het uitgangspunt van de industriestandaard.

In de Industriestandaard staat beschreven welke aspecten meegenomen moeten worden in het ontwerp van nieuwe putten. Het beschrijft het proces om te komen tot een zo veilig mogelijk en verantwoord putontwerp over de volledige levenscyclus. Op deze manier kan de sector de putintegriteit garanderen en worden de risico’s verkleind. Het is een nieuwe standaard waarmee de sector concreet inhoud geeft aan het begrip ‘veilige en verantwoorde’ winning van geothermie.

Jonge sector, kansrijke toekomst

De aardwarmtesector bestaat niet niet erg lang, maar het heeft zeker een kansrijke toekomst. Door warmte te gebruiken uit de ondergrond is het mogelijk om kassen en gebouwen op een duurzame manier te verwarmen. Omdat aardwarmte een grote potentie heeft om te groeien, zijn er standaarden nodig zodat het winnen van aardwarmte op een veilige en verantwoorde manier gebeurd. De risico’s verkleinen en de sector professionaliseert.

Handhaving

De industriestandaard geldt als norm. Alle leden van Geothermie Nederland (voorheen DAGO) zijn verplicht de industriestandaard te gebruiken. Nieuwe putontwerpen worden eerst voorgelegd aan SodM, zodat zij kan toetsen of de ontwerpen voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving.

Aan de Schreyrackseweg in Bergschenhoek heeft Wayland Energy het voornemen om eind 2021 te starten met het boren naar aardwarmte. Het putontwerp voor deze locatie voldoet ook aan de eisen van de Industriestandaard en is tevens goedgekeurd door SodM.

 

Introductie Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

Factsheet Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

 

Bron: Geothermie Nederland

,

Wethouder Lansingerland brengt bezoek aan aardwarmte locatie

Aardwarmte of geothermie is een duurzame warmtebron die bijdraagt aan de energietransitie. Geothermie en de gemeente Lansingerland gaan goed samen. De eerste geothermieput van Nederland is gerealiseerd in Lansingerland. Dit is tevens de eerste geothermieput ter wereld bestemd voor de (glas)tuinbouw. Kennisuitwisseling over de mogelijkheden die deze innovatieve warmtetechnologie biedt, is dan ook van groot belang.

Afgelopen maandag bracht wethouder Jan-Willem van den Beukel van Lansingerland een bezoek aan de aardwarmte-installatie van Wayland Energy in Bergschenhoek om kennis uit te wisselen. Dit is de eerste aardwarmte locatie van Wayland Energy in Lansingerland. Hij werd rondgeleid door Ewald Pelser, directeur Wayland Energy, op de locatie aan de Warmoeziersweg. Sinds 2017 is deze locatie in gebruik. Tijdens het bezoek deelden zij kennis en inzichten op het gebied van aardwarmte.

De aardwarmte-installatie in Bergschenhoek voorziet 16 omliggende glastuinbouwbedrijven (88 hectare kassen) van warmte. Wayland Energy heeft het voornemen om vóór 2025 in totaal zes aardwarmtebronnen te realiseren in de regio Oostland, waaronder de gemeente Lansingerland. Voor 1000 hectare kassen in het omliggende glastuingebied komt daarmee duurzame warmte beschikbaar.