,

Wayland Energy wil Leidse regio gaan voorzien van duurzame lokale aardwarmte

Wayland Energy bv. heeft eind augustus een opsporingsvergunning voor geothermie (aardwarmte) gekregen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Hiermee gaat het bedrijf nader onderzoeken op welke wijze aardwarmte in de Leidse regio het beste gewonnen kan worden. Bij de beoordeling van de vergunning is gekeken of Wayland Energy in staat is om aardwarmte op een veilige, verantwoorde en efficiënte wijze op te sporen en te produceren. “We zijn blij dat we in Leiden aan de slag kunnen gaan”, zegt projectleider Saskia Hagedoorn van Wayland Energy. “Met deze opsporingsvergunning kunnen we onze uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van geothermie ook gaan inzetten om Leiden van duurzame warmte te voorzien.”

Behalve Wayland Energy hebben nog drie andere bedrijven een opsporingsvergunning ontvangen van het ministerie van EZK voor een ander deel van de regio. Aardwarmte is duurzame warmte die uit de diepe ondergrond wordt gehaald. Het kan in de Leidse regio een goed alternatief zijn voor aardgas voor het verwarmen van huizen en gebouwen.

 

Ervaren projectleider
Saskia Hagedoorn (41) is aangetrokken om leiding te geven aan het Leidse aardwarmteproject vanwege haar uitgebreide ervaring in de aardwarmtesector. Bij waterbedrijf Brabant Water heeft zij een bedrijf opgericht voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van aardwarmte-installaties, Hydreco Geomec genaamd. Afgelopen jaren is dit bedrijf onder haar leiding uitgebouwd tot een grote geothermie-operator die zowel actief is in de glastuinbouw als de gebouwde omgeving. Zij heeft zich onder andere beziggehouden met projectontwikkeling, omgevingsmanagement en het aansturen van professionals. “Mijn ervaring met projectontwikkeling in de gebouwde omgeving, in het bijzonder met de aardwarmtebron aan de Leyweg in Den Haag, ga ik bij het project in Leiden inzetten.”

Saskia Hagedoorn

 

Werkzaamheden
Er staat Wayland Energy flink wat werk te wachten. “We zijn bezig om samen met geologische experts de ondergrond in detail in kaart te brengen om zo de optimale locatie voor de toekomstige putten te bepalen. En in nauwe samenwerking met de gemeente bekijken we welke bovengrondse locatie het meest geschikt is voor een aardwarmte- installatie”, zegt Hagedoorn. “We gaan als volgende stap in het project een aanvraag doen voor een SDE++-subsidie voor de productie van hernieuwbare energie. Na toekenning hiervan werken we een concreet warmteaanbod uit.”

 

Aansluiting op warmtenet
Wayland Energy richt zich in eerste instantie op één bovengrondse locatie, waar twee aardwarmte-doubletten kunnen worden gerealiseerd. Deze aardwarmte-installatie zou het bestaande Leidse warmtenet, geëxploiteerd door Vattenfall, grotendeels van duurzame warmte kunnen voorzien. Op dit warmtenet zijn ongeveer 13.000 woningen in de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest aangesloten. Hagedoorn: “Met de beproefde aardwarmtewinningstechnologie kunnen we binnen enkele jaren duurzame lokale warmte leveren tegen een aantrekkelijke prijs.”

De betrokken gemeenten, waaronder Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Katwijk, hebben eind augustus het onderzoek naar aardwarmte in de regio Leiden bekendgemaakt. Zij beschouwen aardwarmte als een kans om voor de Leidse regio een robuust en duurzaam warmtesysteem te creëren dat niet afhankelijk is van aardgas.

 

Ambitie
Wayland Energy heeft een operationele aardwarmte-installatie in Bergschenhoek die de glastuinbouw van hernieuwbare warmte voorziet. De aanleg van een tweede installatie in Bergschenhoek vindt dit najaar plaats. Daarnaast zijn er voorbereidingen voor een installatie in Berkel en Rodenrijs. Wayland Energy heeft de ambitie om behalve het kassengebied ook woonwijken van hernieuwbare warmte te voorzien. Het warmtebedrijf hoopt in Pijnacker-Nootdorp warmte te kunnen gaan produceren voor 1.400 woningen. Ook participeert Wayland Energy in de plannen voor een regionaal warmtenet in de regio Oostland. “Het initiatief in de Leidse regio draagt bij aan een duurzaam, robuust en betaalbaar warmtesysteem. Samen met de gemeentes, inwoners en andere stakeholders gaan we de komende tijd aan de gang om dit project verder vorm te geven”, aldus Saskia Hagedoorn.

 

Procedure
Het Ministerie van EZK heeft bij de beoordeling van de aanvraag voor de opsporingsvergunning advies ingewonnen van onder andere het Hoogheemraadschap van Rijnland, drinkwaterbedrijf Dunea en de gemeenten in de regio. Op basis van de opsporingsvergunning mag Wayland nog geen aardwarmte winnen. De vergunning is een alleenrecht om specifieke plekken op te sporen waar winning in de toekomst mogelijk is. Omwonenden en andere belanghebbenden worden op verschillende momenten betrokken om hun mening over het aardwarmte-initiatief in te brengen. Ook kunnen bewoners en bedrijven bij de vergunningen die hierna nog nodig zijn, zoals de omgevingsvergunning, reacties geven en eventueel bezwaar maken.

Als de ondergrond geschikt blijkt kan Wayland Energy binnen enkele jaren een zogenaamde startvergunning aanvragen bij het ministerie van EZK. Als de startvergunning is ontvangen, kan geboord worden naar aardwarmte.

 

Meer weten over aardwarmte? Kijk op Veelgestelde vragen of www.allesoveraardwarmte.nl

,

Onderhoud Aardwarmte-installatie Warmoeziersweg

Afgelopen week heeft Wayland Energy groot onderhoud uitgevoerd aan de aardwarmte-installatie aan de Warmoeziersweg in Bergschenhoek. Specialisten van Veegeo hebben de werkzaamheden begeleid.

Voor het eerst sinds de start van de warmtelevering in 2018 is hierbij de ESP (bronpomp) naar boven gehaald. Maar om te beginnen moesten eerst de leidingen en afsluiters van de productieput worden verwijderd. Vervolgens zijn de delen van de productiepijp stuk voor stuk uit elkaar geschroefd en verwijderd. Hierna kon de ESP vanaf een diepte van 600 meter naar boven worden getrokken voor een uitgebreide inspectie. Plantmanager Gerben de Jong: “We stelden vast dat de pomp er nog als nieuw uitzag.”

Vervolgens zijn met behulp van (ultra)sonar controlemetingen uitgevoerd in beide 2.000 m diepe aardwarmteputten. Een risico bij aardwarmtewinning is roestvorming in de buizen die kan leiden tot een verlies aan wanddikte. Uit de metingen bleek dat de wanddikte van de putten in drie jaar tijd met slechts 0,1 mm is afgenomen tot 12,9 mm (de oorspronkelijke wanddikte bedraagt 13mm). Hierdoor kan ook de komende jaren de warmteproductie zeer veilig plaatsvinden. Na de metingen en de onderhoudsbeurt is de ESP weer de put ingegaan. Nadat de elektrische aansturing is getest en ingeregeld, is na een week de aardwarmteproductie weer opgestart.

In totaal hebben 40 mensen 6 dagen gewerkt aan het groot onderhoud. Dankzij deze grondige actie kan de installatie weer onbezorgd warmte blijven produceren.

ESP bronpomp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven halen van de ESP (bronpomp)

,

Akkoord winningsplan Bergschenhoek Schreyrackseweg

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is akkoord met het winningsplan van Wayland Energy voor een nieuw aardwarmtedoublet aan de Schreyrackseweg in Bergschenhoek. Het project Bergschenhoek Schreyrackseweg, bij het ministerie bekend als ‘Lansingerland II’, is eerder dit jaar al aangekondigd. Het ontwerp-instemmingsbesluit, waartegen nog zienswijzen ingediend kunnen worden, ligt sinds vrijdag 13 augustus 2021 ter inzage.

De aardwarmte-installatie bestaat uit een productieput en een injectieput met daartussen een ontgasser, gasverwerkingsinstallaties en een aardwarmtecentrale met filters en warmtewisselaars, waar warmte wordt onttrokken aan het geproduceerde water. Adviezen van TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad zijn al opgevraagd en in het ontwerpinstemmingsbesluit meegenomen.

De plannen zijn hier in te zien. 

Speciale situatie bestaand actief doublet
Later dit jaar publiceert het ministerie ook een ontwerpbesluit op het winningsplan van de aardwarmte-installatie in aan de Warmoeziersweg in Bergschenhoek. De aardwarmte-installatie aan de Warmoeziersweg is de eerste aardwarmte-installatie van Wayland Energy welke actief is. In het verleden zijn er voor dergelijke aardwarmtesystemen wel winningsvergunningen en omgevingsvergunningen afgegeven, maar was er vaak nog niet ingestemd met een winningsplan. De aardwarmte-installatie aan de Warmoerziersweg was daar een van.

Meer hierover is te lezen om mijnbouwvergunningen.nl.

 

Wilt u meer weten over het project Schreyrackseweg Bergschenhoek? Klik hier voor de project informatie.

,

Inspectie aardwarmteput Bergschenhoek

Wayland Energy heeft de eerste aardwarmtebron in Bergschenhoek al weer 3 jaar in gebruik. Sindsdien zijn er enkele miljoenen kuub water opgepompt, afgekoeld en weer terug geïnjecteerd in de bodem. 

 

Zoals elke installatie moeten aardwarmte-installaties ook geïnspecteerd en onderhouden worden. Eind augustus staat dit gepland voor de aardwarmte-installatie in Bergschenhoek. De werkzaamheden nemen naar verwachting een week in beslag.

Tijdens de inspectie wordt de staat van de aardwarmteputten uitgebreid gecontroleerd. Hierbij wordt eerst de dompelpomp uit de put gehaald en vervolgens wordt met behulp van een sonar het interne profiel gemeten van de 2000 meter diepe putten. De inspectie wordt zowel uitgevoerd in de productieput als in de injectieput. Zodra de metingen zijn verricht en data verzameld zijn, worden er eventueel reparaties uitgevoerd. Daarna wordt de dompelpomp weer geïnstalleerd en kan de aardwarmte-installatie weer opstarten.

,

Geothermie Nederland overhandigt Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

Afgelopen donderdag overhandigde Geothermie Nederland de Industriestandaard aan SodM.  Januari 2021 hebben de leden van Geothermie Nederland (waaronder Wayland Energy) unaniem ingestemd met de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp. Met de instemming is de Industriestandaard van kracht voor alle nieuwe putontwerpen vanaf 2021. 

Het afgelopen jaar heeft een multidisciplinair team van specialisten op het gebied van putontwerp gewerkt aan de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp. In deze standaard is meer dan 10 jaar ervaring met geothermieputten verwerkt. De ervaring en de recent doorgevoerde innovaties vormen het uitgangspunt van de industriestandaard.

In de Industriestandaard staat beschreven welke aspecten meegenomen moeten worden in het ontwerp van nieuwe putten. Het beschrijft het proces om te komen tot een zo veilig mogelijk en verantwoord putontwerp over de volledige levenscyclus. Op deze manier kan de sector de putintegriteit garanderen en worden de risico’s verkleind. Het is een nieuwe standaard waarmee de sector concreet inhoud geeft aan het begrip ‘veilige en verantwoorde’ winning van geothermie.

Jonge sector, kansrijke toekomst

De aardwarmtesector bestaat niet niet erg lang, maar het heeft zeker een kansrijke toekomst. Door warmte te gebruiken uit de ondergrond is het mogelijk om kassen en gebouwen op een duurzame manier te verwarmen. Omdat aardwarmte een grote potentie heeft om te groeien, zijn er standaarden nodig zodat het winnen van aardwarmte op een veilige en verantwoorde manier gebeurd. De risico’s verkleinen en de sector professionaliseert.

Handhaving

De industriestandaard geldt als norm. Alle leden van Geothermie Nederland (voorheen DAGO) zijn verplicht de industriestandaard te gebruiken. Nieuwe putontwerpen worden eerst voorgelegd aan SodM, zodat zij kan toetsen of de ontwerpen voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving.

Aan de Schreyrackseweg in Bergschenhoek heeft Wayland Energy het voornemen om eind 2021 te starten met het boren naar aardwarmte. Het putontwerp voor deze locatie voldoet ook aan de eisen van de Industriestandaard en is tevens goedgekeurd door SodM.

 

Introductie Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

Factsheet Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

 

Bron: Geothermie Nederland

,

Wethouder Lansingerland brengt bezoek aan aardwarmte locatie

Aardwarmte of geothermie is een duurzame warmtebron die bijdraagt aan de energietransitie. Geothermie en de gemeente Lansingerland gaan goed samen. De eerste geothermieput van Nederland is gerealiseerd in Lansingerland. Dit is tevens de eerste geothermieput ter wereld bestemd voor de (glas)tuinbouw. Kennisuitwisseling over de mogelijkheden die deze innovatieve warmtetechnologie biedt, is dan ook van groot belang.

Afgelopen maandag bracht wethouder Jan-Willem van den Beukel van Lansingerland een bezoek aan de aardwarmte-installatie van Wayland Energy in Bergschenhoek om kennis uit te wisselen. Dit is de eerste aardwarmte locatie van Wayland Energy in Lansingerland. Hij werd rondgeleid door Ewald Pelser, directeur Wayland Energy, op de locatie aan de Warmoeziersweg. Sinds 2017 is deze locatie in gebruik. Tijdens het bezoek deelden zij kennis en inzichten op het gebied van aardwarmte.

De aardwarmte-installatie in Bergschenhoek voorziet 16 omliggende glastuinbouwbedrijven (88 hectare kassen) van warmte. Wayland Energy heeft het voornemen om vóór 2025 in totaal zes aardwarmtebronnen te realiseren in de regio Oostland, waaronder de gemeente Lansingerland. Voor 1000 hectare kassen in het omliggende glastuingebied komt daarmee duurzame warmte beschikbaar.

,

De wijk Klapwijk wordt aardgasvrij. Hoe gaat dat in zijn werk?

De komende jaren gaat het kabinet samen met gemeenten ongeveer honderd bestaande wijken aardgasvrij maken. Eén daarvan is Klapwijk in Pijnacker waar wij, Wayland Energy, een vergunning voor hebben toegewezen gekregen om te boren naar aardwarmte. Rindert Groeneveld, programmaregisseur energietransitie in de betreffende gemeente Pijnacker-Nootdorp vertelt in het magazine EZK in Beeld over het hoe en waarom.

De wijk Klapwijk wordt aardgasvrij met behulp van geothermie uit het kassengebied. Hoe gaat dat in zijn werk?

“Het bedrijf Wayland Energy boort, na bodemonderzoek op verschillende terreinen, in de komende jaren op meerdere plaatsen naar geothermie. Boren naar geothermie valt onder de Mijnbouwwet, daar moet je een vergunning voor aanvragen bij EZK. Die vergunning heeft Wayland Energy toegewezen gekregen voor het kassengebied net achter Klapwijk. Nu kan er dus in de grond geboord gaan worden met een enorme boorinstallatie, in dit geval zo’n twee kilometer diep. Dan stuit je op lagen water en omdat het zo diep zit, heeft dat water een bepaalde temperatuur. We verwachten, je weet het nooit helemaal zeker, rond de zeventig graden. Dat water kan je afvangen en transporteren in een buis. De businesscase van Wayland is in eerste instantie dat ze daar kassen mee verwarmen. Het verwachte vermogen van de bron is echter zo groot dat het ook mogelijk is de 1400 woningen in Klapwijk van warmte te voorzien. Een deel van die warmte vangen we af en gaat via retourbuizen terug de grond in. Vervolgens wordt dat water heel langzaam weer opgewarmd door de aarde en zo heb je een CO2-neutrale bron voor verwarming.”

Waarom doen jullie dit met geothermie?

“Wij hebben het gelukkige toeval in Zuid-Holland dat de bodemgesteldheid dusdanig is dat het hier heel goed kan. In het Westland zijn er al aardig wat boringen geweest en bij ons in de eigen gemeente, Pijnacker-Nootdorp, zijn er twee ondernemers die volledig op aardwarmte draaien. Eén daarvan heeft zelfs zoveel warmte in de grond zitten dat het lokale zwembad, een middelbare school en 470 huurwoningen er ook mee verwarmd worden. We zitten hier qua bodem dus heel goed op de warmte en dat geeft vertrouwen. Daarnaast past het ook in de bredere strategie die wij als gemeente hanteren.”

Wat is het tijdspad van deze aardgasvrije proeftuin?

“De aanpak voor het klimaat-adaptieve deel gaat ieder moment van start. Dat plan bestaat uit zes deelfases en gaat zes tot zeven jaar duren, dus tot 2026/2027. Wij kijken nu hoe we alvast voorbereidingen kunnen treffen met een soort ondergrondse infraplanning. Om bijvoorbeeld een reservering in de grond te maken voor een toekomstig leidingnetwerk. Als je daar nu al rekening mee houdt, zit je elkaar straks niet in de weg. De boring start naar verwachting in het najaar van 2022 en is hopelijk gereed in het voorjaar van 2023.  Ondertussen speelt ook de communicatie naar en participatie met bewoners een grote rol. Klapwijk heeft een actieve wijkvereniging die erg betrokken en aan boord is, dus dat is heel fijn.”

Tegen welke uitdagingen lopen jullie aan?

“Op de tekentafel ziet het er natuurlijk fantastisch uit. We denken ook dat het kan, mede omdat we al eerder van dit soort projecten in onze gemeente hebben gehad. Er zit dus ook echt interne kennis. Maar er zijn ook nog een aantal dingen niet helemaal helder, bijvoorbeeld omtrent de Warmtewet 2.0 die ergens de komende tijd in werking treedt. Daarin staan allerlei nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor gemeentes als het gaat om transitie naar warmte. Hoe dat precies gaat uitpakken, weten we nog niet. Dus dat is zeker uitdagend.”

Hoe ervaren de bewoners van Klapwijk het?

“Dat is een beetje dubbel. Aan het begin van het traject hebben we via een online enquête de bewoners bevraagd. Bij de meer algemene vragen, vinden ze het vaak allemaal prima. Maar als je vraagt hoeveel een bewoner bereid is om extra te betalen, dan krijg je meer variëteit in de antwoorden. We hebben ook gevraagd of mensen zouden willen participeren in het warmtenet, zodat ze mede-eigenaar worden, zoals dat bijvoorbeeld ook bij windmolenparken kan. Daar werd dan weer enthousiast op gereageerd. Wat wij kunnen doen is gedurende het hele traject vooral heel transparant (blijven) communiceren naar de bewoners, zodat ze goed weten waar ze aan toe zijn.”

 

Bron: Rijksoverheid
Tekst: Marijn Kamstra-Gerretsen
Foto: Olivier Middendorp

Wayland Energy gaat samenwerking aan met Martin van der Hout

Wayland Energy en Martin van der Hout werken vanaf januari 2021 strategisch samen in de ontwikkeling en realisatie van duurzame warmtebedrijven in Zuid-Holland.

Martin van der Hout staat Wayland Energy bij in de initiatiefase van nieuwe warmteprojecten en bij de verdere vorming van structurele samenwerkingsverbanden met andere spelers in de Nederlandse aardwarmtesector.

Als energieprofessional heeft Martin praktische en beleidsmatige ervaring in de glastuinbouw en energiemarkt. Zijn netwerk in de aardwarmte is vanuit zijn voormalige rol als secretaris-generaal van DAGO ongeëvenaard. Zowel bij de betreffende overheden, in de warmteketen als bij verschillende onderzoeksinstituten.

Martin heeft veel zin in de nieuwe samenwerking: “Ik ben bekend met het ondernemerschap, de daadkracht en de integriteit van Wayland Energy en dat motiveert mij enorm. Samen zullen we grote slagen maken in de verduurzaming van de warmtevoorziening in Zuid-Holland en goed kunnen inspelen op de behoeften van de afnemers en de omgeving.”

Wayland Energy heeft momenteel vijf opsporingsvergunningen en één winningslocatie voor aardwarmte. Daarnaast heeft Wayland verdergaande ambities voor de toepassing van aardwarmte voor zowel glastuinbouw als gebouwde omgeving.

DAGO en Platform Geothermie vormen Geothermie Nederland

Vanaf 1 januari 2021 is Geothermie Nederland de naam voor de nieuwe brancheorganisatie. Leden van DAGO en Platform Geothermie hebben vóór gestemd om deze twee organisaties samen te voegen.

De nieuwe organisatie, Geothermie Nederland, verenigt alle ondernemingen en organisaties met een zakelijk belang in de Geothermiesector. De leden gaan gezamenlijk de uitdagingen aan in de geothermiesector met Geothermie Nederland als centrale verbinder voor belangenbehartiging, kennisopbouw, innovatie, draagvlakcreatie, informatievoorziening en ontmoeting. Geothermie Nederland en haar leden zetten zich in om geothermieprojecten verder te ontwikkelen en te exploiteren. Tevens leveren zij hiermee een tastbare bijdrage aan de warmtetransitie en verduurzaming van Nederland.

Krachtenbundeling

Als één organisatie bundelt Geothermie Nederland nu alle kennis over Geothermie in Nederland. Voor de leden en voor de energietransitie is dat van groot belang. De leden van DAGO en de deelnemers van Platform Geothermie blijven in principe lid van de vereniging. Andere partijen die deel uitmaken van de geothermiesector kunnen ook lid worden van Geothermie Nederland. Met circa 75 leden gaat de nieuwe vereniging van start. Ook worden Overheidsorganisaties aangemoedigd om als ‘kennispartner’ deel te nemen. Zo kunnen ze uit de eerste hand kennis en praktijkervaring opdoen en meepraten over de uitdagingen waar de sector voor staat. Geothermie Nederland wil hiermee een actieve bijdrage leveren aan de warmtetransitie en de beschikbaarheid van duurzame en betaalbare warmte voor burgers en bedrijven.

Uitdagingen voor de ontwikkelingen

De komende jaren zijn cruciaal voor de ontwikkeling van Geothermie in Nederland. De verwachtingen ten aanzien van geothermie zijn groter dan ooit tevoren. Ook worden er steeds hogere eisen gesteld aan de veiligheid en aan de communicatie met de omgeving en is het draagvlak voor geothermieprojecten niet altijd vanzelfsprekend. Samen met de leden wil de brancheorganisatie gericht aan deze uitdagingen werken.

 

Bron tekst en afbeelding: Geothermie.nl

Overheid stimuleert geothermie

Geothermie is een duurzame manier om kassen en gebouwen te verwarmen. Deze techniek is nog in ontwikkeling en om de ontwikkelingen te bevorderen zijn er maatregelen opgesteld vanuit de Rijksoverheid.

 

Om de ontwikkelingen naar geothermie (aardwarmte) te stimuleren heeft minister Wiebes op 8 februari 2018 een brief geschreven aan de Tweede Kamer. In deze brief en in het Klimaatakkoord staan een aantal maatregelen die nodig zijn om de ontwikkelingen naar geothermie te bevorderen. Hieronder de belangrijkste maatregelen in het kort:

  • Regeling risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte). Mocht het resultaat teleurstellend zijn, dan ontvangt de organisatie vanuit de overheid een vergoeding;
  • SCAN-programma voor het in beeld brengen van o.a. de mogelijkheden voor aardwarmte winning;
  • Programma Ultradiepe Geothermie waarbij de mogelijkheden worden onderzocht naar boringen dieper dan 4000 meter;
  • Om CO2-uitstoot van de glastuinbouw te verlagen worden er met het Programma Kas als Energiebron voorlichtingen gegeven aan tuinbouwbedrijven over aardwarmte.

Naast de plannen en maatregelen van de overheid, heeft ook de aardwarmtesector een plan gemaakt om de ontwikkeling naar aardwarmte te stimuleren, het Masterplan Aardwarmte.

De overheid wil met de maatregelen ervoor zorgen dat de productie naar aardwarmte steeds goedkoper wordt, zodat er steeds meer aardwarmteprojecten komen. Het doel is om in 2030 15 petajoule duurzame energie uit geothermie op te wekken. Dit staat gelijk aan het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik van 2,2 miljoen huishoudens.

Wat is geothermie

Bij geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, wordt gebruik gemaakt van de warmte uit de aarde. Hiervoor moet er minimaal 500 meter geboord worden, maar in Nederland wordt er meestal twee kilometer diep geboord in reservoirs. In deze reservoirs is de temperatuur ongeveer 70 graden Celsius. Het warme water en de stoom uit het reservoir wordt gebruikt om leidingwater te verwarmen via een warmtewisselaar. Het opgewarmde leidingwater kan vervolgens direct worden ingezet voor het verwarmen van huizen, kantoren of voor het kweken van planten in kassen.
Het grote voordeel van aardwarmte is dat het nooit opraakt. Het afgekoelde water gaat namelijk weer terug het reservoir in. Dit water kan later weer worden gebruikt, omdat de aarde het van nature weer opwarmt.

Staatstoezicht op de Mijnen

Voor boringen naar aardwarmte dieper dan 500 meter is er een vergunning nodig van de overheid, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). SodM houdt tijdens de winning toezicht op de veiligheid voor de mens en het milieu.

 

Bron: Rijksoverheid & Wayland Energy