,

Geothermie Nederland overhandigt Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

Afgelopen donderdag overhandigde Geothermie Nederland de Industriestandaard aan SodM.  Januari 2021 hebben de leden van Geothermie Nederland (waaronder Wayland Energy) unaniem ingestemd met de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp. Met de instemming is de Industriestandaard van kracht voor alle nieuwe putontwerpen vanaf 2021. 

Het afgelopen jaar heeft een multidisciplinair team van specialisten op het gebied van putontwerp gewerkt aan de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp. In deze standaard is meer dan 10 jaar ervaring met geothermieputten verwerkt. De ervaring en de recent doorgevoerde innovaties vormen het uitgangspunt van de industriestandaard.

In de Industriestandaard staat beschreven welke aspecten meegenomen moeten worden in het ontwerp van nieuwe putten. Het beschrijft het proces om te komen tot een zo veilig mogelijk en verantwoord putontwerp over de volledige levenscyclus. Op deze manier kan de sector de putintegriteit garanderen en worden de risico’s verkleind. Het is een nieuwe standaard waarmee de sector concreet inhoud geeft aan het begrip ‘veilige en verantwoorde’ winning van geothermie.

Jonge sector, kansrijke toekomst

De aardwarmtesector bestaat niet niet erg lang, maar het heeft zeker een kansrijke toekomst. Door warmte te gebruiken uit de ondergrond is het mogelijk om kassen en gebouwen op een duurzame manier te verwarmen. Omdat aardwarmte een grote potentie heeft om te groeien, zijn er standaarden nodig zodat het winnen van aardwarmte op een veilige en verantwoorde manier gebeurd. De risico’s verkleinen en de sector professionaliseert.

Handhaving

De industriestandaard geldt als norm. Alle leden van Geothermie Nederland (voorheen DAGO) zijn verplicht de industriestandaard te gebruiken. Nieuwe putontwerpen worden eerst voorgelegd aan SodM, zodat zij kan toetsen of de ontwerpen voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving.

Aan de Schreyrackseweg in Bergschenhoek heeft Wayland Energy het voornemen om eind 2021 te starten met het boren naar aardwarmte. Het putontwerp voor deze locatie voldoet ook aan de eisen van de Industriestandaard en is tevens goedgekeurd door SodM.

 

Introductie Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

Factsheet Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

 

Bron: Geothermie Nederland

Wethouder Lansingerland brengt bezoek aan aardwarmte locatie

Aardwarmte of geothermie is een duurzame warmtebron die bijdraagt aan de energietransitie. Geothermie en de gemeente Lansingerland gaan goed samen. De eerste geothermieput van Nederland is gerealiseerd in Lansingerland. Dit is tevens de eerste geothermieput ter wereld bestemd voor de (glas)tuinbouw. Kennisuitwisseling over de mogelijkheden die deze innovatieve warmtetechnologie biedt, is dan ook van groot belang.

Afgelopen maandag bracht wethouder Jan-Willem van den Beukel van Lansingerland een bezoek aan de aardwarmte-installatie van Wayland Energy in Bergschenhoek om kennis uit te wisselen. Dit is de eerste aardwarmte locatie van Wayland Energy in Lansingerland. Hij werd rondgeleid door Ewald Pelser, directeur Wayland Energy, op de locatie aan de Warmoeziersweg. Sinds 2017 is deze locatie in gebruik. Tijdens het bezoek deelden zij kennis en inzichten op het gebied van aardwarmte.

De aardwarmte-installatie in Bergschenhoek voorziet 16 omliggende glastuinbouwbedrijven (88 hectare kassen) van warmte. Wayland Energy heeft het voornemen om vóór 2025 in totaal zes aardwarmtebronnen te realiseren in de regio Oostland, waaronder de gemeente Lansingerland. Voor 1000 hectare kassen in het omliggende glastuingebied komt daarmee duurzame warmte beschikbaar.

,

De wijk Klapwijk wordt aardgasvrij. Hoe gaat dat in zijn werk?

De komende jaren gaat het kabinet samen met gemeenten ongeveer honderd bestaande wijken aardgasvrij maken. Eén daarvan is Klapwijk in Pijnacker waar wij, Wayland Energy, een vergunning voor hebben toegewezen gekregen om te boren naar aardwarmte. Rindert Groeneveld, programmaregisseur energietransitie in de betreffende gemeente Pijnacker-Nootdorp vertelt in het magazine EZK in Beeld over het hoe en waarom.

De wijk Klapwijk wordt aardgasvrij met behulp van geothermie uit het kassengebied. Hoe gaat dat in zijn werk?

“Het bedrijf Wayland Energy boort, na bodemonderzoek op verschillende terreinen, in de komende jaren op meerdere plaatsen naar geothermie. Boren naar geothermie valt onder de Mijnbouwwet, daar moet je een vergunning voor aanvragen bij EZK. Die vergunning heeft Wayland Energy toegewezen gekregen voor het kassengebied net achter Klapwijk. Nu kan er dus in de grond geboord gaan worden met een enorme boorinstallatie, in dit geval zo’n twee kilometer diep. Dan stuit je op lagen water en omdat het zo diep zit, heeft dat water een bepaalde temperatuur. We verwachten, je weet het nooit helemaal zeker, rond de zeventig graden. Dat water kan je afvangen en transporteren in een buis. De businesscase van Wayland is in eerste instantie dat ze daar kassen mee verwarmen. Het verwachte vermogen van de bron is echter zo groot dat het ook mogelijk is de 1400 woningen in Klapwijk van warmte te voorzien. Een deel van die warmte vangen we af en gaat via retourbuizen terug de grond in. Vervolgens wordt dat water heel langzaam weer opgewarmd door de aarde en zo heb je een CO2-neutrale bron voor verwarming.”

Waarom doen jullie dit met geothermie?

“Wij hebben het gelukkige toeval in Zuid-Holland dat de bodemgesteldheid dusdanig is dat het hier heel goed kan. In het Westland zijn er al aardig wat boringen geweest en bij ons in de eigen gemeente, Pijnacker-Nootdorp, zijn er twee ondernemers die volledig op aardwarmte draaien. Eén daarvan heeft zelfs zoveel warmte in de grond zitten dat het lokale zwembad, een middelbare school en 470 huurwoningen er ook mee verwarmd worden. We zitten hier qua bodem dus heel goed op de warmte en dat geeft vertrouwen. Daarnaast past het ook in de bredere strategie die wij als gemeente hanteren.”

Wat is het tijdspad van deze aardgasvrije proeftuin?

“De aanpak voor het klimaat-adaptieve deel gaat ieder moment van start. Dat plan bestaat uit zes deelfases en gaat zes tot zeven jaar duren, dus tot 2026/2027. Wij kijken nu hoe we alvast voorbereidingen kunnen treffen met een soort ondergrondse infraplanning. Om bijvoorbeeld een reservering in de grond te maken voor een toekomstig leidingnetwerk. Als je daar nu al rekening mee houdt, zit je elkaar straks niet in de weg. De boring start naar verwachting in het najaar van 2022 en is hopelijk gereed in het voorjaar van 2023.  Ondertussen speelt ook de communicatie naar en participatie met bewoners een grote rol. Klapwijk heeft een actieve wijkvereniging die erg betrokken en aan boord is, dus dat is heel fijn.”

Tegen welke uitdagingen lopen jullie aan?

“Op de tekentafel ziet het er natuurlijk fantastisch uit. We denken ook dat het kan, mede omdat we al eerder van dit soort projecten in onze gemeente hebben gehad. Er zit dus ook echt interne kennis. Maar er zijn ook nog een aantal dingen niet helemaal helder, bijvoorbeeld omtrent de Warmtewet 2.0 die ergens de komende tijd in werking treedt. Daarin staan allerlei nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor gemeentes als het gaat om transitie naar warmte. Hoe dat precies gaat uitpakken, weten we nog niet. Dus dat is zeker uitdagend.”

Hoe ervaren de bewoners van Klapwijk het?

“Dat is een beetje dubbel. Aan het begin van het traject hebben we via een online enquête de bewoners bevraagd. Bij de meer algemene vragen, vinden ze het vaak allemaal prima. Maar als je vraagt hoeveel een bewoner bereid is om extra te betalen, dan krijg je meer variëteit in de antwoorden. We hebben ook gevraagd of mensen zouden willen participeren in het warmtenet, zodat ze mede-eigenaar worden, zoals dat bijvoorbeeld ook bij windmolenparken kan. Daar werd dan weer enthousiast op gereageerd. Wat wij kunnen doen is gedurende het hele traject vooral heel transparant (blijven) communiceren naar de bewoners, zodat ze goed weten waar ze aan toe zijn.”

 

Bron: Rijksoverheid
Tekst: Marijn Kamstra-Gerretsen
Foto: Olivier Middendorp

Wayland Energy gaat samenwerking aan met Martin van der Hout

Wayland Energy en Martin van der Hout werken vanaf januari 2021 strategisch samen in de ontwikkeling en realisatie van duurzame warmtebedrijven in Zuid-Holland.

Martin van der Hout staat Wayland Energy bij in de initiatiefase van nieuwe warmteprojecten en bij de verdere vorming van structurele samenwerkingsverbanden met andere spelers in de Nederlandse aardwarmtesector.

Als energieprofessional heeft Martin praktische en beleidsmatige ervaring in de glastuinbouw en energiemarkt. Zijn netwerk in de aardwarmte is vanuit zijn voormalige rol als secretaris-generaal van DAGO ongeëvenaard. Zowel bij de betreffende overheden, in de warmteketen als bij verschillende onderzoeksinstituten.

Martin heeft veel zin in de nieuwe samenwerking: “Ik ben bekend met het ondernemerschap, de daadkracht en de integriteit van Wayland Energy en dat motiveert mij enorm. Samen zullen we grote slagen maken in de verduurzaming van de warmtevoorziening in Zuid-Holland en goed kunnen inspelen op de behoeften van de afnemers en de omgeving.”

Wayland Energy heeft momenteel vijf opsporingsvergunningen en één winningslocatie voor aardwarmte. Daarnaast heeft Wayland verdergaande ambities voor de toepassing van aardwarmte voor zowel glastuinbouw als gebouwde omgeving.

DAGO en Platform Geothermie vormen Geothermie Nederland

Vanaf 1 januari 2021 is Geothermie Nederland de naam voor de nieuwe brancheorganisatie. Leden van DAGO en Platform Geothermie hebben vóór gestemd om deze twee organisaties samen te voegen.

De nieuwe organisatie, Geothermie Nederland, verenigt alle ondernemingen en organisaties met een zakelijk belang in de Geothermiesector. De leden gaan gezamenlijk de uitdagingen aan in de geothermiesector met Geothermie Nederland als centrale verbinder voor belangenbehartiging, kennisopbouw, innovatie, draagvlakcreatie, informatievoorziening en ontmoeting. Geothermie Nederland en haar leden zetten zich in om geothermieprojecten verder te ontwikkelen en te exploiteren. Tevens leveren zij hiermee een tastbare bijdrage aan de warmtetransitie en verduurzaming van Nederland.

Krachtenbundeling

Als één organisatie bundelt Geothermie Nederland nu alle kennis over Geothermie in Nederland. Voor de leden en voor de energietransitie is dat van groot belang. De leden van DAGO en de deelnemers van Platform Geothermie blijven in principe lid van de vereniging. Andere partijen die deel uitmaken van de geothermiesector kunnen ook lid worden van Geothermie Nederland. Met circa 75 leden gaat de nieuwe vereniging van start. Ook worden Overheidsorganisaties aangemoedigd om als ‘kennispartner’ deel te nemen. Zo kunnen ze uit de eerste hand kennis en praktijkervaring opdoen en meepraten over de uitdagingen waar de sector voor staat. Geothermie Nederland wil hiermee een actieve bijdrage leveren aan de warmtetransitie en de beschikbaarheid van duurzame en betaalbare warmte voor burgers en bedrijven.

Uitdagingen voor de ontwikkelingen

De komende jaren zijn cruciaal voor de ontwikkeling van Geothermie in Nederland. De verwachtingen ten aanzien van geothermie zijn groter dan ooit tevoren. Ook worden er steeds hogere eisen gesteld aan de veiligheid en aan de communicatie met de omgeving en is het draagvlak voor geothermieprojecten niet altijd vanzelfsprekend. Samen met de leden wil de brancheorganisatie gericht aan deze uitdagingen werken.

 

Bron tekst en afbeelding: Geothermie.nl

Overheid stimuleert geothermie

Geothermie is een duurzame manier om kassen en gebouwen te verwarmen. Deze techniek is nog in ontwikkeling en om de ontwikkelingen te bevorderen zijn er maatregelen opgesteld vanuit de Rijksoverheid.

 

Om de ontwikkelingen naar geothermie (aardwarmte) te stimuleren heeft minister Wiebes op 8 februari 2018 een brief geschreven aan de Tweede Kamer. In deze brief en in het Klimaatakkoord staan een aantal maatregelen die nodig zijn om de ontwikkelingen naar geothermie te bevorderen. Hieronder de belangrijkste maatregelen in het kort:

  • Regeling risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte). Mocht het resultaat teleurstellend zijn, dan ontvangt de organisatie vanuit de overheid een vergoeding;
  • SCAN-programma voor het in beeld brengen van o.a. de mogelijkheden voor aardwarmte winning;
  • Programma Ultradiepe Geothermie waarbij de mogelijkheden worden onderzocht naar boringen dieper dan 4000 meter;
  • Om CO2-uitstoot van de glastuinbouw te verlagen worden er met het Programma Kas als Energiebron voorlichtingen gegeven aan tuinbouwbedrijven over aardwarmte.

Naast de plannen en maatregelen van de overheid, heeft ook de aardwarmtesector een plan gemaakt om de ontwikkeling naar aardwarmte te stimuleren, het Masterplan Aardwarmte.

De overheid wil met de maatregelen ervoor zorgen dat de productie naar aardwarmte steeds goedkoper wordt, zodat er steeds meer aardwarmteprojecten komen. Het doel is om in 2030 15 petajoule duurzame energie uit geothermie op te wekken. Dit staat gelijk aan het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik van 2,2 miljoen huishoudens.

Wat is geothermie

Bij geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, wordt gebruik gemaakt van de warmte uit de aarde. Hiervoor moet er minimaal 500 meter geboord worden, maar in Nederland wordt er meestal twee kilometer diep geboord in reservoirs. In deze reservoirs is de temperatuur ongeveer 70 graden Celsius. Het warme water en de stoom uit het reservoir wordt gebruikt om leidingwater te verwarmen via een warmtewisselaar. Het opgewarmde leidingwater kan vervolgens direct worden ingezet voor het verwarmen van huizen, kantoren of voor het kweken van planten in kassen.
Het grote voordeel van aardwarmte is dat het nooit opraakt. Het afgekoelde water gaat namelijk weer terug het reservoir in. Dit water kan later weer worden gebruikt, omdat de aarde het van nature weer opwarmt.

Staatstoezicht op de Mijnen

Voor boringen naar aardwarmte dieper dan 500 meter is er een vergunning nodig van de overheid, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). SodM houdt tijdens de winning toezicht op de veiligheid voor de mens en het milieu.

 

Bron: Rijksoverheid & Wayland Energy

,

Nieuwe geothermiebron voor woonwijk Klapwijk in Pijnacker

Wayland Energy heeft plannen om in het nabijgelegen glastuinbouwgebied van Pijnacker een nieuwe geothermiebron te realiseren. De nieuwe geothermiebron wordt binnen nu en 2 jaar gerealiseerd.

Aansluiting op woonwijk
De nog te realiseren geothermiebron van Wayland Energy wordt aangesloten op de woonwijk Klapwijk in Pijnacker om de wijk te verwarmen met duurzame warmte. Om dit te bewerkstelligen is het plan om de geothermiebron te koppelen aan het warmtenetwerk van de wijk welke nog wordt aangelegd. Doordat de gemeente de komende jaren nog werkzaamheden op de planning heeft staan, wordt de aanleg van het nieuwe warmtenet hierin meegenomen. Hierdoor ervaren de bewoners maar één keer overlast.

De woningeigenaren beslissen zelf of zij worden aangesloten op het nieuwe warmtenet. Mocht er onvoldoende animo zijn voor het warmtenet, dan zal deze er niet komen. Echter verwacht de gemeente dat de bewoners positief gaan reageren.

Project ‘Klimaatbestendig Klapwijk’
Enkele jaren geleden, bij de start van het project ‘Klimaatbestendig Klapwijk’ waren de bewoners al enthousiast over het aardgasvrij maken van de wijk.  De gemeente gaat nu samen met de wijkbewoners een stappenplan maken om de wijk uiterlijk in 2028 aan te sluiten op het warmtenet. Door de nieuwe geothermiebron van Wayland Energy zijn de noodzakelijke investeringen door woningeigenaren nu aanzienlijk lager. Dit is mede dankzij de bijdrage vanuit het Rijk van ruim € 7,5 miljoen om de wijk de komende jaren van het aardgas af te halen.

Bron: Telstar-online.nl

Wayland Energy sluit Anthura aan op aardwarmtenetwerk

In het tuinbouwgebied rondom Bergschenhoek heeft Wayland Energy, producent van duurzame energie, recentelijk zes nieuwe glastuinbouwbedrijven aangesloten op haar aardwarmtebron. Het betreft tuinders op de Anthuriumweg en Warmoeziersweg.

Toekomstvaste en duurzame investering
Een van de nieuwe klanten is Anthura in Bleiswijk, specialist in veredeling en vermeerdering van anthuriums en orchideeën. ‘’Behalve het streven naar continue kwaliteitsverbetering van onze bloemen en planten, richten wij ons ook op de verduurzaming van productieprocessen. Het is belangrijk dat wij deze slag maken. Dit is een toekomstvaste en duurzame investering’’, aldus  Mark van der Knaap, directeur Anthura.

 


Totaal zestien teelbedrijven aangesloten

Midden 2017 is gestart met de boring voor het geothermieproject en later dat jaar is de eerste tuinder aangesloten. In totaal worden er nu zestien teeltbedrijven in dit kassengebied duurzaam  verwarmd. De aardwarmtebron levert 20 MWth en hiermee wordt 22.000 kiloton minder CO2 uitgestoten en 12 miljoen m3 aardgas bespaard.

 

Wayland belangrijke speler energieagenda Lansingerland

Door de grote warmtevraag van de 1.200 ha glastuinbouw is de energietransitie-opgave in Lansingerland groot. Tegelijk is dit een van de meest innovatieve glastuinbouwclusters in Nederland. Al geruime tijd wordt hier gewerkt aan duurzame alternatieven voor de warmtevoorziening. Dat Wayland Energy hier een cruciale rol in speelt blijk uit deze video van Lansingerland TV.

Vattenfall splitst geothermievergunning Nootdorp en vindt nieuwe uitbaters

Gepubliceerd op 10 maart 2019 op website Energeia – door Katrijn de Ronde

Vattenfall heeft de opsporingsvergunning aardwarmte voor het gebied Nootdorp-Oost in twee delen gesplitst. Het ene deel is overgedragen aan Wayland Energy, het andere deel aan een consortium van Hydreco Geomec, Eneco en Haagse Aardwarmte Leyweg.

Vattenfall had eerder al laten weten zich terug te trekken uit de speurtocht naar aardwarmte in twee gebieden, Friesland en Zuid-Holland. “We concentreren ons op de gebieden waar we al bestaande warmtenetten hebben”, zegt Vattenfallwoordvoerder Robert Portier in een toelichting. Het gebied in Friesland, Berlikum 2, werd gelaten aan de partnerDDH Energy.

Wayland Energy

Eind februari werd bekend dat de opsporingsvergunning voor Zuid-Holland wordt gesplitst in twee delen, Nootdorp-Oost 2 en Nootdorp-Oost 3. Vattenfall werkte in het zuidelijke gebied samen met Wayland Energy, dat al een geothermiebron uitbaat In Bergschenhoek en meerdere projecten in de pijplijn heeft. Wayland Energy neemt nu dat gebied over van Vattenfall.

“‘Wij willen daar twee aardwarmteputten realiseren”, zegt directeur Ewald Pelser van Wayland Energy. Eén put moet glastuinders gaan beleveren, de andere zowel glastuinders als bewoners van Pijnacker. De visie is dat er uiteindelijk een open warmtenet met meerdere bronnen zal ontstaan. Dat brengt meer zekerheid voor de afnemers, aldus Pelser. Het project start nu met één bron, aardwarmte: “Dan ben je maar gestart.” In de najaarsronde van de SDE+ is subsidie aangevraagd, daarna volgt het aanvragen van vergunningen, en de verwachting is dat in 2022 daadwerkelijk kan worden begonnen met boren.

Hydreco, HAL, Eneco

Het noordelijke deel, Nootdorp-Oost 2 grenst aan de Haagse wijk Ypenburg, waar energiebedrijf Eneco een warmtenet heeft. Samen met Hydreco Geomec en Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL) onderzoekt het Rotterdamse energiebedrijf ten noorden van het voormalige Vattenfall-gebied al de mogelijkheden om geothermische bronnen op het net aan te sluiten. Niet verrassend is dan ook dat de opsporingsvergunning voor dat deel wordt overgedragen aan die partijen. Hydreco Geomec zal de werkzaamheden daadwerkelijk uitvoeren.

Het gebied Nootdorp-Oost is in twee delen gesplitst, 2 en 3 (zichtbaar midden op de kaart, temidden van de paarse rechthoeken). Nootdorp-Oost 2 ligt naast Ypenburg, waar HAL al actief was en Eneco een warmtenet heeft. De vergunning voor Nootdorp-Oost 3 is nu in handen van Wayland Energy. (Bron: NLOG)

Uitgelichte afbeelding:
De aardwarmte installatie aan de Poeldijk bij aardwarmteproject VogelaeL Dit is één van de eerste geothermieprojecten in Nederland. (Foto: Flip Franssen/HoIIandse Hoogte)