,

Geothermie Nederland overhandigt Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

Afgelopen donderdag overhandigde Geothermie Nederland de Industriestandaard aan SodM.  Januari 2021 hebben de leden van Geothermie Nederland (waaronder Wayland Energy) unaniem ingestemd met de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp. Met de instemming is de Industriestandaard van kracht voor alle nieuwe putontwerpen vanaf 2021. 

Het afgelopen jaar heeft een multidisciplinair team van specialisten op het gebied van putontwerp gewerkt aan de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp. In deze standaard is meer dan 10 jaar ervaring met geothermieputten verwerkt. De ervaring en de recent doorgevoerde innovaties vormen het uitgangspunt van de industriestandaard.

In de Industriestandaard staat beschreven welke aspecten meegenomen moeten worden in het ontwerp van nieuwe putten. Het beschrijft het proces om te komen tot een zo veilig mogelijk en verantwoord putontwerp over de volledige levenscyclus. Op deze manier kan de sector de putintegriteit garanderen en worden de risico’s verkleind. Het is een nieuwe standaard waarmee de sector concreet inhoud geeft aan het begrip ‘veilige en verantwoorde’ winning van geothermie.

Jonge sector, kansrijke toekomst

De aardwarmtesector bestaat niet niet erg lang, maar het heeft zeker een kansrijke toekomst. Door warmte te gebruiken uit de ondergrond is het mogelijk om kassen en gebouwen op een duurzame manier te verwarmen. Omdat aardwarmte een grote potentie heeft om te groeien, zijn er standaarden nodig zodat het winnen van aardwarmte op een veilige en verantwoorde manier gebeurd. De risico’s verkleinen en de sector professionaliseert.

Handhaving

De industriestandaard geldt als norm. Alle leden van Geothermie Nederland (voorheen DAGO) zijn verplicht de industriestandaard te gebruiken. Nieuwe putontwerpen worden eerst voorgelegd aan SodM, zodat zij kan toetsen of de ontwerpen voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving.

Aan de Schreyrackseweg in Bergschenhoek heeft Wayland Energy het voornemen om eind 2021 te starten met het boren naar aardwarmte. Het putontwerp voor deze locatie voldoet ook aan de eisen van de Industriestandaard en is tevens goedgekeurd door SodM.

 

Introductie Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

Factsheet Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

 

Bron: Geothermie Nederland

EnergieAkkoord lanceert film

Ter ondersteuning van het EnergieAkkoord heeft Greenport West-Holland 2 filmpjes gemaakt. De boodschap  is dat de tuinbouw de energietransitie mogelijk maakt en kan versnellen.

Onlangs is het vernieuwde EnergieAkkoord van Greenport West-Holland getekend door ruim 50 bedrijven, organisaties en overheden. Ook Wayland Energy is partner van het EnergieAkkoord. Dit akkoord is getekend voor een periode van 2021 – 2025 met als doel onder meer de CO2-emissie fors beperken. Het vernieuwde akkoord van Greenport West-Holland sluit aan bij de afspraken uit het Nationale Klimaatakkoord. Daarin staan afspraken over de reductie van CO2.

Om de doelen te behalen is het belangrijk dat de glastuinbouw en de bebouwde omgeving met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld middels regionale warmtenetten. Dat vraagt onder meer investeringen van alle betrokken partners. Zo maken de tuinbouw en de bebouwde omgeving dus samen de energietransitie mogelijk.

Ter ondersteuning van het EnergieAkkoord heeft Greenport West-Holland 2 korte filmpjes gemaakt, ‘Een glazen wereld, met een warm hart’ en ‘Energie voor stad en kas’. De boodschap van de films is dat de tuinbouw de energietransitie mogelijk maakt en kan versnellen. Voorwaarde is wel dat de maatschappij investeert in bijvoorbeeld warmtenetten.  De film ‘Energie voor stad en kas’ is het vervolg op de eerste film en gaat dieper in op onder meer geothermie en warmtenetten.

 

 

Bron: Greenport West-Holland

EnergieAkkoord Greenport werkt aan klimaatneutrale glastuinbouw

Circa 50 bedrijven en organisaties (waaronder Wayland Energy) hebben het nieuwe EnergieAkkoord van Greenport West-Holland ondertekend. Dit akkoord heeft betrekking op de periode 2021-2025 en heeft als doel onder meer een forse beperking van de CO2-emissie. Belangrijk instrument daarbij is de planvorming en realisatie van warmtenetten in de glastuinbouwgebieden.

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. In 2017 werd het eerste EnergieAkkoord van Greenport West-Holland opgesteld en loopt tot eind 2020.

De presentatie van het nieuwe akkoord gebeurde tijdens de jaarlijkse Meet & Greet Energie van Greenport West-Holland, die op 9 december digitaal plaatsvond. Ondertekenaars zijn ondernemingen, warmtecoöperaties, gemeenten en kennisinstellingen in de regio. Samen zetten zij zich in voor het versnellen van de energietransitie in de Greenport. Het nieuwe akkoord wordt evenals het lopende akkoord krachtig ondersteund door de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra ondertekende 11 december het EnergieAkkoord in een digitale meeting.

CO2-reductie

Het nieuwe EnergieAkkoord kan gezien worden als een verlenging van het vorige akkoord. In het nieuwe akkoord wordt aangesloten bij de afspraken uit het Nationale Klimaatakkoord. Daarin staan afspraken over de reductie van CO2. Voor de tuinbouwsector is daarin een CO2-emissie van 2,2 Megaton in 2030 op nationaal niveau afgesproken. Dat is een reductie van 3,4 Megaton vanaf de huidige emissie. Greenport West-Holland, het belangrijkste tuinbouwcluster van Nederland, heeft de ambitie om in 2030 een CO2-emissie van niet meer dan 1,1 Megaton te bereiken.

Om dat te bereiken heeft het EnergieAkkoord een aantal programmalijnen geformuleerd. De programmalijnen gaan onder meer over verbinden van partijen, kennisdeling, monitoring en het faciliteren en stimuleren van ontwikkelingen. Vanuit het EnergieAkkoord zullen ook warmtecoöperaties in de glastuinbouw worden ondersteund, die werken aan een duurzame warmtevoorziening van hun bedrijven. Het doel is om in 2025 dergelijke energiecollectieven in de gehele Greenport te hebben.

Gebiedsdekkende warmtenetten

Het nieuwe EnergieAkkoord heeft als doel om de Gebiedsvisie Energietransitie Glastuinbouw voor de Greenport te coördineren, uit te voeren en te monitoren. In die Gebiedsvisie staat per regio de route naar een klimaatneutrale glastuinbouw, inclusief kansen en knelpunten. De Gebiedsvisie gaat uit van de aanleg van gebiedsdekkende warmtenetten.

Deze warmtenetten moeten worden gevoed door lokale, duurzame bronnen zoals geothermie aangevuld met restwarmte via een hoofdtransportnet warmte. Een belangrijk knelpunt is de externe CO2-voorziening voor de kassen (die nodig is voor plantengroei). Een ander knelpunt is de sterk verhoogde ODE-heffing op elektriciteit, die averechts werkt op de verduurzaming van de glastuinbouw. Met dit EnergieAkkoord willen de deelnemende partijen bijdragen aan het oplossen van deze knelpunten.