Berichten

,

Bewoners Rotterdam-Ommoord bezoeken aardwarmte-installatie Warmoeziersweg

info avond 3 november

Informatieavond aan de Warmoeziersweg

Afgelopen week brachten 26 inwoners van Rotterdam-Ommoord, aangevuld met bewoners van de Rottekade in Bergschenhoek en Oud Verlaat, een bezoek aan de aardwarmte-installatie van Wayland Energy in Bergschenhoek. Zij kregen uitleg over de totstandkoming van een aardwarmteproject, de aardwarmtetechnologie en het effect van aardwarmtewinning op de omgeving.
Medewerkers van Wayland Energy en de gemeenten Lansingerland en Rotterdam beantwoordden vragen in een tent voor het installatie-gebouw. Daarnaast kregen bezoekers in kleine groepen een uitgebreide rondleiding over de installatie.

Vragen over winningsplan
Wayland Energy had de bewoners uitgenodigd na vragen over het nieuwe aardwarmteproject in Bergschenhoek, dat duurzame warmte gaat leveren aan de omliggende kassen. De nieuwe locatie aan de Schreyrackseweg ligt hemelsbreed zo’n 2,5 km van de wijk Ommoord. Afgelopen zomer ontvingen ruim 10.000 bewoners in het gebied een bericht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hierin stond het concept-besluit om in te stemmen met het winningsplan van het project aan de Schreyracksweg. In het winningsplan zijn veel gegevens over de aardwarmtewinning bijeengebracht. Na de aankondiging had een aantal bewoners behoefte aan meer informatie en uitleg. Tijdens de bijeenkomst in Bergschenhoek op 3 november jl. zijn tal van vragen beantwoord en konden deskundigen daarbij zorgen -zoals over het effect op de bodem in de omgeving- wegnemen.

Informatieavond -gemeente Rotterdam

Uitleg in de tent bij de installatie

Warmtenet met aardwarmte
De uitgebreide rondleiding over de installatie bleek een eyeopener. “Heel interessant”, reageerden diverse bezoekers. “Wat ziet het er hier schoon uit”, merkte een ander op. Enkele Ommoorders gaven aan graag in de toekomst op een warmtenet met aardwarmte te worden aangesloten, nu gemeenten nieuwe warmtenetten willen ontwikkelen om wijken aardgasvrij te maken.

 

DAGO en Platform Geothermie vormen Geothermie Nederland

Vanaf 1 januari 2021 is Geothermie Nederland de naam voor de nieuwe brancheorganisatie. Leden van DAGO en Platform Geothermie hebben vóór gestemd om deze twee organisaties samen te voegen.

De nieuwe organisatie, Geothermie Nederland, verenigt alle ondernemingen en organisaties met een zakelijk belang in de Geothermiesector. De leden gaan gezamenlijk de uitdagingen aan in de geothermiesector met Geothermie Nederland als centrale verbinder voor belangenbehartiging, kennisopbouw, innovatie, draagvlakcreatie, informatievoorziening en ontmoeting. Geothermie Nederland en haar leden zetten zich in om geothermieprojecten verder te ontwikkelen en te exploiteren. Tevens leveren zij hiermee een tastbare bijdrage aan de warmtetransitie en verduurzaming van Nederland.

Krachtenbundeling

Als één organisatie bundelt Geothermie Nederland nu alle kennis over Geothermie in Nederland. Voor de leden en voor de energietransitie is dat van groot belang. De leden van DAGO en de deelnemers van Platform Geothermie blijven in principe lid van de vereniging. Andere partijen die deel uitmaken van de geothermiesector kunnen ook lid worden van Geothermie Nederland. Met circa 75 leden gaat de nieuwe vereniging van start. Ook worden Overheidsorganisaties aangemoedigd om als ‘kennispartner’ deel te nemen. Zo kunnen ze uit de eerste hand kennis en praktijkervaring opdoen en meepraten over de uitdagingen waar de sector voor staat. Geothermie Nederland wil hiermee een actieve bijdrage leveren aan de warmtetransitie en de beschikbaarheid van duurzame en betaalbare warmte voor burgers en bedrijven.

Uitdagingen voor de ontwikkelingen

De komende jaren zijn cruciaal voor de ontwikkeling van Geothermie in Nederland. De verwachtingen ten aanzien van geothermie zijn groter dan ooit tevoren. Ook worden er steeds hogere eisen gesteld aan de veiligheid en aan de communicatie met de omgeving en is het draagvlak voor geothermieprojecten niet altijd vanzelfsprekend. Samen met de leden wil de brancheorganisatie gericht aan deze uitdagingen werken.

 

Bron tekst en afbeelding: Geothermie.nl

Overheid stimuleert geothermie

Geothermie is een duurzame manier om kassen en gebouwen te verwarmen. Deze techniek is nog in ontwikkeling en om de ontwikkelingen te bevorderen zijn er maatregelen opgesteld vanuit de Rijksoverheid.

 

Om de ontwikkelingen naar geothermie (aardwarmte) te stimuleren heeft minister Wiebes op 8 februari 2018 een brief geschreven aan de Tweede Kamer. In deze brief en in het Klimaatakkoord staan een aantal maatregelen die nodig zijn om de ontwikkelingen naar geothermie te bevorderen. Hieronder de belangrijkste maatregelen in het kort:

  • Regeling risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte). Mocht het resultaat teleurstellend zijn, dan ontvangt de organisatie vanuit de overheid een vergoeding;
  • SCAN-programma voor het in beeld brengen van o.a. de mogelijkheden voor aardwarmte winning;
  • Programma Ultradiepe Geothermie waarbij de mogelijkheden worden onderzocht naar boringen dieper dan 4000 meter;
  • Om CO2-uitstoot van de glastuinbouw te verlagen worden er met het Programma Kas als Energiebron voorlichtingen gegeven aan tuinbouwbedrijven over aardwarmte.

Naast de plannen en maatregelen van de overheid, heeft ook de aardwarmtesector een plan gemaakt om de ontwikkeling naar aardwarmte te stimuleren, het Masterplan Aardwarmte.

De overheid wil met de maatregelen ervoor zorgen dat de productie naar aardwarmte steeds goedkoper wordt, zodat er steeds meer aardwarmteprojecten komen. Het doel is om in 2030 15 petajoule duurzame energie uit geothermie op te wekken. Dit staat gelijk aan het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik van 2,2 miljoen huishoudens.

Wat is geothermie

Bij geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, wordt gebruik gemaakt van de warmte uit de aarde. Hiervoor moet er minimaal 500 meter geboord worden, maar in Nederland wordt er meestal twee kilometer diep geboord in reservoirs. In deze reservoirs is de temperatuur ongeveer 70 graden Celsius. Het warme water en de stoom uit het reservoir wordt gebruikt om leidingwater te verwarmen via een warmtewisselaar. Het opgewarmde leidingwater kan vervolgens direct worden ingezet voor het verwarmen van huizen, kantoren of voor het kweken van planten in kassen.
Het grote voordeel van aardwarmte is dat het nooit opraakt. Het afgekoelde water gaat namelijk weer terug het reservoir in. Dit water kan later weer worden gebruikt, omdat de aarde het van nature weer opwarmt.

Staatstoezicht op de Mijnen

Voor boringen naar aardwarmte dieper dan 500 meter is er een vergunning nodig van de overheid, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). SodM houdt tijdens de winning toezicht op de veiligheid voor de mens en het milieu.

 

Bron: Rijksoverheid & Wayland Energy

,

Nieuwe geothermiebron voor woonwijk Klapwijk in Pijnacker

Wayland Energy heeft plannen om in het nabijgelegen glastuinbouwgebied van Pijnacker een nieuwe geothermiebron te realiseren. De nieuwe geothermiebron wordt binnen nu en 2 jaar gerealiseerd.

Aansluiting op woonwijk
De nog te realiseren geothermiebron van Wayland Energy wordt aangesloten op de woonwijk Klapwijk in Pijnacker om de wijk te verwarmen met duurzame warmte. Om dit te bewerkstelligen is het plan om de geothermiebron te koppelen aan het warmtenetwerk van de wijk welke nog wordt aangelegd. Doordat de gemeente de komende jaren nog werkzaamheden op de planning heeft staan, wordt de aanleg van het nieuwe warmtenet hierin meegenomen. Hierdoor ervaren de bewoners maar één keer overlast.

De woningeigenaren beslissen zelf of zij worden aangesloten op het nieuwe warmtenet. Mocht er onvoldoende animo zijn voor het warmtenet, dan zal deze er niet komen. Echter verwacht de gemeente dat de bewoners positief gaan reageren.

Project ‘Klimaatbestendig Klapwijk’
Enkele jaren geleden, bij de start van het project ‘Klimaatbestendig Klapwijk’ waren de bewoners al enthousiast over het aardgasvrij maken van de wijk.  De gemeente gaat nu samen met de wijkbewoners een stappenplan maken om de wijk uiterlijk in 2028 aan te sluiten op het warmtenet. Door de nieuwe geothermiebron van Wayland Energy zijn de noodzakelijke investeringen door woningeigenaren nu aanzienlijk lager. Dit is mede dankzij de bijdrage vanuit het Rijk van ruim € 7,5 miljoen om de wijk de komende jaren van het aardgas af te halen.

Bron: Telstar-online.nl