010 - 521 0881

Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek

Wat is aardwarmte

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is duurzame warmte uit de ondergrond waarmee je kassen, gebouwen en huizen kunt verwarmen. Een groot voordeel is dat bij het gebruik van aardwarmte nauwelijks CO2 of fijnstof vrijkomt. Aardwarmte is warmte die zich dieper dan 500 meter in de ondergrond bevindt.

In de regio Oostland bevindt deze warmte zich meestal op een diepte van circa 2.000 meter. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het is.

Aardwarmte is een duurzame warmtebron. De CO2-uitstoot van een aardwarmtebron is zeer beperkt in vergelijking tot de uitstoot bij het gebruik van aardgas of andere fossiele bronnen.

Een aardwarmte-installatie bestaat uit een productieput van waaruit het warme water uit de diepe aardlaag wordt opgepompt en een injectieput die het afgekoelde water terugvoert naar de ondergrond. Alleen de warmte (niet het water) die vanuit de ondergrond wordt opgepompt wordt overgedragen aan een warmteleiding die deze naar de afnemers vervoert.

Afhankelijk van de diepte van de bron bedraagt de warmte in het Oostland tussen de 60 en 73 graden Celsius. In combinatie met de inzet van warmtepompen kan warmte worden aangeboden tot 80 graden Celsius.

In Nederland wordt sinds ongeveer 20 jaar aardwarmte gewonnen. Mede door de uitgebreide ervaring zijn de installaties (en daarmee de warmtelevering) betrouwbaar en veilig.

Bron: Allesoveraardwarmte.nl

Hoe werkt aardwarmte?

Aardwarmte is duurzame warmte uit de ondergrond waarmee je kassen, gebouwen en huizen kunt verwarmen. Een groot voordeel is dat bij het gebruik van aardwarmte nauwelijks CO2 of fijnstof vrijkomt. Aardwarmte is warmte die zich dieper dan 500 meter in de ondergrond bevindt. In de regio Oostland wordt aardwarmte meestal op een diepte van circa 2.000 meter gewonnen.

Categorie: Geothermie

Bij de ontwikkeling van een aardwarmtebron worden uitgebreide onderzoeken uitgevoerd naar een verantwoorde werkwijze om het water naar boven te krijgen. Water op deze diepte is zout en bevat (opgelost) gas. Met de huidige kennis is goed te voorspellen wat de eigenschappen van het water zijn en hoeveel gas er in de diepe ondergrond te verwachten is. Aardwarmtebedrijven hebben de afgelopen twintig jaar geleerd om veilig en effectief met het hoge zoutgehalte en het bijproduct gas om te gaan. Intussen zijn vele aardwarmte-installaties operationeel en zijn de technieken steeds verder verbeterd. De nieuwste generatie installaties is daardoor zeer betrouwbaar en veilig.

Categorie: Geothermie

Aardwarmte is een duurzame warmtebron. De CO2-uitstoot van een aardwarmtebron is zeer beperkt in vergelijking tot de uitstoot bij het gebruik van aardgas of andere fossiele bronnen.  Als er zes aardwarmtebronnen van Wayland Energy in Oostland in 2025 operationeel zijn, leveren deze gezamenlijk een besparing op van 100 miljoen m3 aardgas per jaar. Dit komt overeen met een CO2-reductie van 200.000 ton per jaar. De bronnen leveren duurzame warmte leveren aan 1.000 hectare kassen en circa 1.400 woningen.

Categorie: Geothermie

Mede door de uitgebreide ervaring in de afgelopen vijftien jaar met aardwarmtewinning zijn de installaties (en daarmee de warmtelevering) betrouwbaar en veilig. Een bedrijf dat warmte levert aan woningen moet de levering van deze warmte bovendien garanderen.

Voor korte onderbrekingen van aardwarmteproductie is er een warmtebuffer die de uitval overbrugt. De functie van zo’n buffer is te vergelijken met de boiler die de meeste mensen thuis hebben, alleen groter.

 

Mocht de aardwarmte-installatie voor lange tijd uitvallen, dan wordt de warmtelevering overgenomen door een op aardgas gestookte ketel of warmtekrachtkoppeling (wkk). Er wordt onderzocht of aardwarmte-installaties in de toekomst onderdeel kunnen uitmaken van een regionaal netwerk waarop andere warmtebronnen zijn aangesloten. Bronnen zijn bijvoorbeeld restwarmte, aardwarmte van nabijgelegen installaties of biomassawarmte. Bij langdurige storingen kunnen deze bronnen de warmtelevering overnemen.

Categorie: Geothermie

De kosten van warmtelevering via een warmtenet met aardwarmte mogen voor consumenten nooit hoger uitvallen dan die met verwarming door aardgas. Door verdere technologische innovaties wordt aardwarmte de komende jaren goedkoper, terwijl de prijs van fossiele energie (olie en gas) toeneemt. In de glastuinbouw, waar een grote warmtevraag is, is aansluiting op een net met aardwarmte meestal voordelig voor de ondernemers.

Categorie: Geothermie

Afhankelijk van de diepte van de bron bedraagt de warmte in het Oostland tussen de 60 en 73 graden Celsius. In combinatie met de inzet van warmtepompen kan warmte worden aangeboden tot 80 graden Celsius.

Categorie: Geothermie

Wayland Energy heeft sinds 2018 één bron operationeel, waarmee uitgebreide ervaring is opgedaan. Drie nieuwe bronnen zijn in voorbereiding (Schreyrackseweg, Noordpolder en Pijnacker-Oost). Daarnaast zijn er plannen voor nog twee nieuwe bronnen in de regio Oostland.

Categorie: Geothermie

Een warmtenet is een collectieve oplossing om gebouwen (en kassen) te verwarmen. Een warmtenet is onderdeel van een totaal energiesysteem. Dit systeem bestaat uit een warmtebron, distributie en aflevering. Warmtenetten zijn vooral geschikt op plaatsen waar veel vraag naar warmte is op een klein oppervlak. Een warmtenet bestaat altijd uit twee leidingen: een aanvoer- en een retourleiding. De aangevoerde warmte wordt afgeleverd bij de klant. Nadat de warmte is benut, loopt het afgekoelde water terug via een retourleiding.

Categorie: Geothermie

De voorbereiding van het werkterrein en de aanleg van de installaties kan hinder geven voor omwonenden. Hinder kan ontstaan door aan- en afrijdend werkverkeer en het slaan van heipalen. Deze werkzaamheden duren enkele weken en vinden overdag plaats.

 

Het boren van de putten duurt circa vier maanden en vindt 24 uur per dag/7 dagen per week plaats. Hinder kan ontstaan door:

  • Geluid van de boorinstallatie
  • Geluid van boorstangen die tegen elkaar aan stoten
  • Lichtoverlast tijdens het boren in nachtelijke uren
  • Extra verkeersbelasting door vrachtauto’s

 

Wayland Energy probeert tijdens de aanleg de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. Het geluidsniveau wordt constant in de gaten gehouden. Hierdoor kunnen zo nodig snel aanvullende maatregelen worden getroffen om geluidshinder te beperken.

Categorie: Geothermie

Aardwarmtewinning geeft geen hinder voor omwonenden. De pompen van de winningsinstallatie produceren enig geluid, maar dat is nauwelijks hoorbaar buiten het winningsterrein. Er komt een gebouw voor de aardwarmte-installatie dat past binnen de omgeving. Eventueel wordt het terrein voorzien van beplanting.

Omwonenden moeten rekening houden met beperkt vrachtverkeer (circa 1 keer per twee weken). Bij de installatie is een ontgassingsinstallatie aanwezig om eventueel overtollig gas (dat uit de ondergrond mee omhoog komt) te verbranden. Dit is het zogenaamde affakkelen; het testen van de fakkel geeft enig geluid (1 keer per 2 weken).

Categorie: Geothermie

De aardwarmte-installatie bevindt zich op een omheind terrein. Vanuit de omgevingswet is het aardwarmtebedrijf verplicht om zorg te dragen voor een goede landschappelijke inpassing van het terrein en het gebouw.

 

Op het terrein van een aardwarmtebron bevinden zich:

  • Een productieput (haalt warme water omhoog) en injectieput (voert afgekoeld water terug)
  • Een ontgassingsinstallatie
  • Een gebouw met daarin o.a. warmtewisselaars, pompen en filters, de aansluiting op het warmtenet en een operatorruimte.
  • Een warmteopslagbuffer (waarin een voorraad warm water wordt opgebouwd voor meer leveringszekerheid)
Categorie: Geothermie

Het (afgekoelde) water dat van de glastuinbouwbedrijven terugkomt heeft een gemiddelde temperatuur van 40° C. Bij de aardwarmte-locatie wordt dit water met behulp van warmtepompen nog eens 10-20°C afgekoeld. Deze teruggewonnen warmte wordt weer ingezet bij de warmtelevering aan de afnemers.

Categorie: Geothermie

Op de diepte waarop het aardwarmtewater wordt gewonnen is de opbouw van de bovenlaag – in dit geval veengrond – niet van invloed. De diepe ondergrond bestaat uit steenlagen, zoutlagen en kleilagen die er al miljoenen jaren liggen en volledig zijn ingeklinkt. Het water wordt gewonnen uit een steenlaag. Nadat het water is opgepompt en haar warmte heeft afgegeven wordt het direct weer teruggepompt in dezelfde steenlaag. Hierdoor blijft het volume van water in die diepe aardlaag gelijk en kan geen aanleiding zijn tot een verzakking van de grond aan de oppervlakte.

Categorie: Geothermie

De bron bevindt zich altijd in de nabijheid van de klant. Op korte afstand is het warmteverlies nagenoeg nihil.

Categorie: Geothermie

De eerste aardwarmtebron staat aan de Warmoeziersweg 52 in Bergschenhoek. De tweede bron komt aan de Schreyrackseweg 17 in Bergschenhoek. De derde bron is gepland in het gebied Noordpolder in Berkel en Rodenrijs. De vierde bron is gepland in het glastuinbouwgebied in Pijnacker-Oost. Zo mogelijk worden op de locaties in Bergschenhoek op termijn nog een extra bron aangelegd. Alle aardwarmtebronnen bevinden zich in het glastuinbouwgebied.

Categorie: Geothermie

Waar mogelijk past Wayland Energy al volop innovatieve technieken toe. Voorbeelden zijn de inzet van warmtekrachtkoppeling (wkk) om het meegekomen gas uit de ondergrond om te zetten in elektriciteit. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de installatie.

Daarnaast worden warmtepompen ingezet om extra warmte te halen uit het retourwater van de afnemers.

Categorie: Geothermie

In het najaar van 2021 hoopt Wayland Energy te starten met de voorbereidingen buiten op de projectlocatie aan de Schreyrackseweg 17 in Bergschenhoek. Naar verwachting vinden de boorwerkzaamheden plaats in het voorjaar van 2022.

Categorie: Geothermie

Meer informatie over Aardgasvrij Klapwijk https://wijwillendit.nl/pijnacker-nootdorp/project/aardgasvrij-klapwijk-2

Categorie: Geothermie

In het Oostland zijn al diverse aardwarmtebronnen operationeel. Daarnaast is een aantal nieuwe projecten in ontwikkeling. Wayland heeft één operationele aardwarmtelocatie in Bergschenhoek. Er zijn drie bronnen in voorbereiding, twee in Lansingerland en één in Pijnacker-Nootdorp. Daarnaast zijn er plannen voor nog twee bronnen (op locaties die al operationeel zijn) in Lansingerland. Klik hier voor meer informatie over de projecten van Wayland Energy.

Categorie: Geothermie