Wayland Energy treedt toe tot samenwerkende aardwarmte-operators

Wayland Energy BV heeft zich aangesloten bij de Coöperatie Aardwarmtebeheer Nederland (CABN). Binnen deze samenwerking delen aardwarmte-operators in Zuid-Holland kennis, personeel en materialen voor beheer, onderhoud en data-analyse. Vanuit het collectief kunnen de leden personeel voor visuele inspecties of klein onderhoud uitwisselen en materialen uitlenen. Ook worden voor de aangesloten leden veiligheid, gezondheid en milieu (VGM)-zorgsystemen opgesteld volgens het protocol van Geothermie Nederland.

De samenwerking draagt bij aan een duurzame en veilige aardwarmtewinning. “De opgedane kennis wordt voor 100% gedeeld en daar hebben alle aardwarmte-installaties baat bij”, zegt Willem van der Voort, voorzitter van CABN. Hij is verheugd over de toetreding van Wayland Energy tot ABN. “De kennis van Wayland Energy zorgt voor een nog sterker collectief.”

Coöperatie Aardwarmtebeheer Nederland is gestart als een samenwerking van drie aardwarmteprojecten in het Westland, Aardwarmte Vogelaer, Geopower Oudcamp en Greenwell Westland. Daar zijn twee leden uit het Oostland bijgekomen, Ammerlaan Geothermie en Wayland Energy.

Meer informatie op de website van CABN

2 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Wayland Energy BV has joined the Cooperative Geothermal Energy Management Netherlands (CABN). Within this collaboration, geothermal operators in South Holland share knowledge, personnel and materials for management, maintenance and data analysis. From the collective, members can exchange personnel for visual inspections or minor maintenance and lend materials. Safety, health and environment (HSE) care systems are also drawn up for affiliated members in accordance with the protocol of Geothermie Nederland. The collaboration contributes to sustainable and safe geothermal energy production. “The knowledge gained is shared 100% and all geothermal installations benefit from this,” says Willem van der Voort, chairman of CABN. He welcomes Wayland Energy’s entry into ABN. “The knowledge of Wayland Energy ensures an even stronger collective.” Cooperative Geothermal Energy Management Netherlands started as a collaboration of three geothermal projects in the Westland, Geothermal heat Vogelaer, Geopower Oudcamp and Greenwell Westland. Two members from Oostland have joined this, Ammerlaan Geothermie and Wayland Energy. More information on the CABN . website Source: Wayland Energy […]

Reacties zijn gesloten.